donderdag 6 september 2012

BSB EU HvJ, 5 sept 2012, Y&Z t Duitsland

Advocatenkantoor Timmer organiseert bij voldoende belangstelling op vrijdag 21 september 2012 van 14:00 uur tot 17:15 uur voor advocaten geen brainstormbijeenkomst over het arrest van het EU Hof van Justitie van 5 september 2012 in de zaken Y & Z t Duitsland wegens het ontbreken van voldoende belangstelling.

In het arrest overweegt het EU Hof van Justitie dat  niet elke aantasting van het recht op godsdienstvrijheid een „daad van vervolging” is en dat bij de beoordeling van de vraag of een aantasting van het recht op godsdienstvrijheid een „daad van vervolging” vormt - gelet op de persoonlijke situatie van de betrokken asielzoekende derdelander - moeten worden onderzocht of deze om redenen van de uitoefening van die vrijheid in zijn land van herkomst een werkelijk gevaar loopt om met name te worden vervolgd of te worden onderworpen aan onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen.

Het EU Hof van Justitie overweegt voorts dat de vrees voor vervolging van een asielzoekende derdelander gegrond is zodra in redelijkheid kan worden aangenomen dat hij bij terugkeer in zijn land van herkomst godsdienstige handelingen zal verrichten die hem blootstellen aan een werkelijk gevaar van vervolging en dat  van de asielzoekende derdelander redelijkerwijs niet mag worden verwacht dat hij van deze godsdienstige handelingen afziet.

Niet meer [terug] in de kast dus!

Gelet op artikel 3 van de Verordening op de vakbekwaamheid in samenhang met artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid lijkt met de deelname aan een brainstormbijeenkomst 1 punt per uur te kunnen worden behaald.

Belangstellenden kunnen zich per email opgeven tot en met 14 september 2012.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten